تعرفه تعمیر ماشین لباسشویی

ردیفشرح اجرت ها
مبلغ به ریال
1اجرت تعویض وبازوبست سقف رویه ماشین لباسشویی اتومات500/000
2اجرت تعویض وبازوبست بست های نگه دارنده سقف رویه لباسشویی هرکدام200/000
3اجرت تعویض وبازوبست درب جلویی کامل ماشین لباسشویی اتومات1/100/000
44 اجرت تعویض وبازو بست کابین کامل ماشین لباسشویی اتومات
5/500/000
5اجرت تعویض وبازوبست پایه تنظیم زیر ماشین لباسشویی اتومات هرکدام200/000
6اجرت تعویض وبازوبست اسفنج صداگیریاضربه گیر داخل کابین ماشین لباسشویی اتومات
هرکدام
500/000
7اجرت تعویض وبازوبست بست کامل فنر آویز ماشین لباسشویی اتومات هرعدد300/000
8 اجرت تعویض وبازوبست پانل تزئینی زیر ماشین لباسشویی اتومات500/000
9اجرت تعویض وبازوبست کلید برنامه وانتخاب دماودیگر کلیدهای تنظیم برنامه ماشین
لباسشویی اتومات هرکدام
500/000
10اجرت تعویض وبازوبست کشویی جاپودری ومحفظه درب جاپودری ماشین لباسشویی
اتومات
500/000
11اجرت تعویض وبازوبست مخزن جاپودری ماشین لباسشویی اتومات1/100/000
12 اجرت تعویض وبازوبست اهرم هدایت آب.فنربازوری بادامک ومیل بادامک باالیی
جاپودری ماشین لباسشویی اتومات هرکدام
750/000
13اجرت تعویض وبازوبست بردیا صفحه کنترل جلوی ماشین لباسشویی اتومات1/400/000
14اجرت تعویض وبازوبست هرسوکت به تنهایی ماشین لباسشویی اتومات600/000
15اجرت تعویض وبازوبست درخت سیم کامل ماشین لباسشویی اتومات هرکدام 1/400/000
16اجرت تعویض وبازوبست مجموعه کلید تنظیم برنامه ماشین لباسشویی اتومات900/000
17اجرت تعویض وبازوبست شیربرقی تک ماشین لباسشویی اتومات700/000
18اجرت تعویض وبازوبست شیربرقی دوقلو ماشین لباسشویی اتوماتتخلیه آب –موتور تایمر تقسیم آب ماشین ظرفشویی هرکدام جداگانه800/000
19اجرت تعویض وبازوبست فیلتر کف کامل –فیلتر استوانه ای-فیلتر استوانه ی
اجرت تعویض وبازوبست شیربرقی3قلو ماشین لباسشویی اتومات
900/000
20اجرت تعویض وبازوبست شیلنگ ورودی ماشین لباسشویی اتومات هرکدام500/000
21اجرت تعویض وبازوبست شیلنگ آب ازشیربرقی به جاپودری هرکدام بصورت جداگانه
ماشین لباسشویی اتومات هرکدام
300/000
22اجرت تعویض وبازوبست سیم کابل دوشاخ سر ماشین لباسشویی اتومات600/000
23اجرت تعویض وبازوبست دوشاخ برق به تنهایی ماشین لباسشویی اتومات300/000
24اجرت تعویض وبازوبست خازن پارازیت گیر ماشین لباسشویی اتومات600/000
25اجرت تعویض وبازوبست خازن اصلی ماشین لباسشویی اتومات800/000
26اجرت تعویض وبازوبست تایمرمکانیکی ماشین لباسشویی اتومات1/900/000
27اجرت تعویض وبازوبست برداصلی یاجلویی ماشین لباسشویی اتومات1/700/000
28اجرت تعویض وبازوبست برد تغذیه بغل ماشین لباسشویی اتومات1/600/000
29اجرت تعویض وبازوبست ترموستات سیمی تنظیم دما ماشین لباسشویی اتومات1/100/000
30اجرت تعویض وبازوبست المپ سیگنال جلوی پانل ماشین لباسشویی اتومات600/000
31اجرت تعویض وبازوبست هیدروستات ماشین لباسشویی اتومات950/000
32اجرت تعویض وبازوبست شیلنگ هیدروستات به حباب پرشیر ماشین لباسشویی اتومات700/000
33اجرت تعویض وبازوبست حباب پرشیر ماشین لباسشویی اتومات950/000
34اجرت تعویض وبازوبست ترموستات بی متال پشت دیگ ماشین لباسشویی اتومات850/000
35اجرت تعویض وبازوبست الستیک ترموستات بی متال دیگ ماشین لباسشویی اتومات750/000
36اجرت تعویض وبازوبست المنت داخل دیگ ماشین لباسشویی اتومات1/100/000
37اجرت تعویض وبازوبست ترمیستور داخل المنت ماشین لباسشویی اتومات1/300/000
38اجرت تعویض وبازوبست شیلنگ خرطومی جاپودری به دیگ ماشین لباسشویی اتومات800/000
39اجرت تعویض وبازوبست شیلنگ خرطومی دیگ به پمپ تخلیه ماشین لباسشویی اتومات950/000
40اجرت تعویض وبازوبست شیلنگ تخلیه خروجی آب ماشین لباسشویی اتومات600/000
41اجرت تعویض وبازوبست شیلنگ خرطومی هوا ماشین لباسشویی اتومات600/000
42اجرت تعویض وبازوبست شیلنگ خرطومی از دیگ به حباب ساز ماشین لباسشویی اتومات600/000
43اجرت تعویض وبازوبست حباب ساز ماشین لباسشویی اتومات950/000
44اجرت تعویض وبازوبست سیم پیچی یا مگنت پمپ ماشین لباسشویی اتومات900/000
45اجرت تعویض وبازوبست پوسته پمپ به تنهایی ماشین لباسشویی اتومات850/000
46اجرت تعویض وبازوبست پمپ کامل ماشین لباسشویی اتومات1/100/000
47اجرت تعویض وبازوبست کاسه نمد پمپ یابوش پمپ مدل های قدیمی ماشین لباسشویی
اتومات
1/100/000
48اجرت تعویض وبازوبست مغزی داخلی پوسته پمپ ماشین لباسشویی اتومات500/000
49اجرت تعویض وبازوبست کلید درب بازکن مدل کلید دار ماشین لباسشویی اتومات850/000
50اجرت تعویض وبازوبست سیم درب باز کن مدل کلید دار ماشین لباسشویی اتومات950/000
51اجرت تعویض وبازوبست میکرو سوئیچ درب ماشین لباسشویی اتومات850/000
52اجرت تعویض وبازوبست زهوار داخلی وزهواربیرونی ماشین لباسشویی اتومات هرکدام750/000
53اجرت تعویض وبازوبست لوالی درب ماشین لباسشویی اتومات950/000
54اجرت تعویض وبازوبست دستگیره درب ماشین لباسشویی اتومات700/000
55اجرت تعویض وبازوبست زبانه وفنر دستگیره درب ماشین لباسشویی اتومات950/000
56اجرت تعویض وبازوبست شیشه درب ماشین لباسشویی اتومات1/100/000
57 اجرت تعویض وبازوبست الستیک اصلی درب ماشین لباسشویی اتومات1/500/000
58اجرت تعویض وبازوبست فنر بیرونی الستیک درب ماشین لباسشویی اتومات300/000
59اجرت تعویض وبازوبست فنرداخلی الستیک درب ماشین لباسشویی اتومات800/000
60اجرت تعویض وبازوبست شیلنگ ورودی آب ماشین لباسشویی اتومات هر کدام400/000
61اجرت تعویض وبازوبست سنگ وزنه تعادل باالیی ماشین لباسشویی اتومات850/000
62اجرت تعویض وبازوبست الستیک آبندی دور دیگ ماشین لباسشویی اتومات2/500/000
63اجرت تعویض وبازوبست چلیک درام بدون تعویض بلبرینگ وکاسه نمد ماشین لباسشویی
اتومات
4/500/000
64اجرت تعویض وبازوبست پارویی داخل چلیک ماشین لباسشویی اتومات هرکدام500/000
65اجرت تعویض وبازوبست سه نظام بدون تعویض بلبرینگ وکاسه نمد ماشین لباسشویی
اتومات
3/800/000
66اجرت تعویض وبازوبست بلبرینگ دیگ دوسر ماشین لباسشویی اتومات4/500/000
67اجرت تعویض وبازوبست دیگ جلو ویا دیگ عقب هرکدام بدون تعویض بلبرینگ وکاسه
نمد ماشین لباسشویی اتومات
5/500/000
68اجرت تعویض وبازوبست بلبرینگ های دیگ,کاسه نمدوبازوبست کامل مونتاژکامل
ماشین لباسشویی اتومات
5/500/000
69اجرت تعویض وبازوبست جوشکاری داخل دیگهای قدیمی به اضافه تعویض بلبرینگ
وکاسه نمد ماشین لباسشویی اتومات
توافقی
70اجرت تعویض وبازوبست پولی درام پشت ماشین لباسشویی اتومات850/000
71اجرت تعویض وبازوبست تسمه پروانه ماشین لباسشویی اتومات550/000
72اجرت تعویض وبازوبست سنگ زیر باالنسر تعادل ماشین لباسشویی اتومات1/500/000
73اجرت تعویض وبازوبست سنگ جلویی باالنسر ماشین لباسشویی اتومات1/800/000
74اجرت تعویض وبازوبست کمک زیر ماشین لباسشویی اتومات هرکدام750/000
75اجرت تعویض وبازوبست کفشک کمک ماشین لباسشویی اتومات هرکدام650/000
76اجرت تعویض وبازوبست رفع اشکال از سیم کشی ماشین لباسشویی اتومات500/000 الی 1/300/000
77اجرت تعویض وبازوبست سینی جلویی ماشین لباسشویی اتومات950/000
78اجرت تعویض وبازوبست الکتروموتور ماشین لباسشویی اتومات1/400/000
79اجرت تعویض وبازوبست پولی سر الکتروموتور ماشین لباسشویی اتومات1/700/000
80اجرت تعویض وبازوبست بلبرینگ داخلی الکتروموتور ماشین لباسشویی اتومات هرکدام850/000
80اجرت تعویض وبازوبست پروانه خنک کن داخل الکتروموتور ماشین لباسشویی اتومات1/100/000
82اجرت تعویض وبازوبست تاخو داخل سیم پیچی الکتروموتور ماشین لباسشویی اتومات950/000
83اجرت تعویض وبازوبست ذ ال بدون پایه الکتروموتور ماشین لباسشویی اتومات هرکدام400/000
84اجرت تعویض وبازوبست ذ ال باپایه الکتروموتور ماشین لباسشویی اتومات750/000
85اجرت تعویض وبازوبست الکتروموتورگیربکسی کامل ماشین لباسشویی اتومات1/800/000
86اجرت تعویض وبازوبست مگنت داخلی الکتروموتور گیربکسی ماشین لباسشویی اتومات1/950/000
87اجرت تعویض وبازوبست تاخو داخل الکتروموتور گیربکس ماشین لباسشویی اتومات950/000
88اجرت تعویض وبازوبست وتبدیل دیجیتال به منوال بدون لوازم ماشین لباسشویی اتومات4/500/000
آموزشگاهفروشگاه تعرفهپذیرش