تعرفه تعمیر ساید بای ساید

ردیفشرح اجرت ها
مبلغ به ریال
1اجرت تعویض وبازوبست شیلنگ درین یا تخلیه آب سایدبای ساید950/000
2اجرت تعویض وبازوبست ترموستات هوایی داخل فریزر ساید بای ساید1/200/000
3اجرت تعویض وبازوبست داکت یا کانال هوا یخچال ساید بای ساید950/000
4اجرت تعویض وبازوبست داکت یا قاب کامل روی اواپراتور ساید بای ساید850/000
5اجرت تعویض وبازوبست قالب یخساز داخل یخچال ساید بای ساید1/200/000
6اجرت تعویض وبازوبست شلف یا طبقه سیمی یاشیشه ای داخل یخچال
وفریزر ساید بای ساید
400/000
7اجرت تعویض وبازوبست حفاظ بطری گیر داخل فریزر ویخچال ساید بای
ساید
300/000
8اجرت تعویض وبازوبست کشویی یا جاکره ای وپنیری داخل ساید بای ساید300/000
9اجرت تعویض وبازوبست پاترم یا المپ وسیم کشی المپ ساید بای ساید950/000
10اجرت تعویض وبازوبست درب کامل قسمت یخچال ساید بای ساید1/100/000
11اجرت تعویض وبازوبست درب کامل قسمت فریزر ساید بای ساید1/400/000
12اجرت تعویض وبازوبست نوارگسگت ساید بای ساید1/850/000
13 اجرت تعویض وبازوبست لوالی باال ساید بای ساید750/000
14اجرت تعویض وبازوبست لوالی پایینی ساید بای ساید950/000
15اجرت تعویض وبازوبست درک درب باالوپایینی درب سایدبای ساید هرکدام1/100/000
16اجرت تعویض وبازوبست دستگیره درب یخچال یافریزرسایدبای سایدهرکدام900/000
17اجرت تعویض وبازوبست اواپراتورداخل فریزر ساید بای ساید2/100/000
18اجرت یخ زدایی وبرفک زدایی اواپراتور ساید بای ساید950/000
19اجرت تعویض وبازوبست کمپرسور کامل ساید بای ساید1/500/000
20اجرت تعویض وبازوبست روغن وسرویس کمپرسور ساید بای ساید1/700/000
21اجرت تعویض وبازوبست رله واورلد وقاب رله واورلد ساید بای ساید1/200/000
22اجرت تعویض وبازوبست خازن اتصاالت وخازن راه انداز ساید بای ساید950/000
23اجرت تعویض وبازوبست شاسی وقاب باچرخ زیر ساید بای ساید1/500/000
24اجرت تعویض وبازوبست پایه یا شاسی فن کندانسور ساید بای ساید1/200/000
25اجرت تعویض وبازوبست فن با پروانه کندانسور ساید بای ساید1/300/000
26اجرت تعویض وبازوبست قاب تزئینی زیر درب یخچال یا فریزر ساید بای
ساید
750/000
27اجرت تعویض وبازوبست ترمودیسک یا ترموفیوز هرکدام ساید بای ساید1/100/000
28اجرت تعویض وبازوبست بوش فن-هسته سیم پیچ فن وبست وقاب فن ساید
بای ساید
1/500/000
29اجرت تعویض وبازوبست کلید درب المپ وکلید خاموش وروشن فن ساید
بای ساید
950/000
30اجرت تعویض وبازوبست المنت دور اواپراتور ساید بای ساید1/750/000
31اجرت تعویض وبازوبست دیفراست تایمر ساید بای ساید1/300/000
32اجرت تعویض وبازوبست شیربرقی آب ورودی ساید بای ساید1/400/000
33اجرت سرویس شیربرقی ساید بای ساید1/500/000
34اجرت تعویض وبازوبست گیربکس یخساز ساید بای ساید1/600/000
35اجرت تعویض وبازوبست شیلنگ ورودی آب پشت ساید بای ساید850/000
36اجرت تعویض فیتینگ های شیلنگ ساید هرکدام جداگانه550/000
37اجرت شارژگاز کامل بدون گاز مصرفی-شستشومدار-تعویض درایر-وکیوم
ودیگرکارهای مربوط به شارژگاز
3/500/000
38به تعرفه باال5/1کیلوگازمصرفی-2عددسیم جوش نقره-یک قوطی تنکا-
یکعدددرایر-به قیمت روزمحاسبه واضافه میگردد
به قیمت روز
39اجرت تعویض منبع داخلی آبسرد ساید بای ساید950/000
40اجرت تعویض وبازوبست پدال آبسردکن یادکمه آبریز ساید بای ساید1/200/000
41اجرت تعویض وبازوبست پدال یخ ریز یا دکمه آبریز ساید بای ساید1/200/000
42اجرت تعویض وبازوبست دریچه خروجی یخ ساید بای ساید1/100/000
43اجرت تعویض وبازوبست سونولید دریچه خروجی یخ ساید بای ساید1/100/000
44اجرت تعویض وبازوبست سنسور برودتی یخساز ساید بای ساید950/000
45اجرت تعویض وبازوبست لوله وروی آب به داخل ظرف یخساز ساید بای
ساید
950/000
46 اجرت تعویض وبازوبست کاسه روی موتور ساید بای ساید750/000
47اجرت تعویض وبازوبست قطعات پالستیکی که در نرخ نامه محاسبه نگردیده
است ساید بای ساید
توافقی
48صب وراه اندازی ساید بای ساید به این بندایاب ذهاب اضافه میشود1/200/000
49اجرت تعمیر درب ساید جهت تعویض شیلنگ داخلی ساید بای ساید1/800/000
50اجرت تعویض وبازوبست دربها جهت حمل ونقل ونصب مجدد(هر دو درب)2/200/000
51اجرت رسوب زدایی درب ساید بامواد ساید بای ساید700/000
52اجرت تعویض وبازوبست رفع اشکال از سیم کشی ودرخت سیم ساید بای
ساید
1/500/000
53جرت تعویض وبازوبست برد اصلی در باالی کابین ساید بای ساید1/600/000
54اجرت تعویض وبازوبست برد دیس پلی روی درب فریزر ساید بای ساید1/850/000
55اجرت تعویض وبازوبست برد تغذیه در قسمت پایینی ساید بای ساید1/700/000
56اجرت تعویض وبازوبست جوشکاری ونشت گیری از اواپراتور آلومنیومی
ساید بای سایدهرجوش
500/000
57اجرت تعویض وبازوبست قفل روی درب ساید وسوراخ کاری روی درب
بدنه ساید بای ساید
1/300/000
58اجرت نشتی گیری کندانسورساید یا اضافه کردن کندانسور ضمیمه
وجوشکاری ساید بای ساید
650/000
59اجرت نظافت وسرویس کندانسور وموتور وپشت قاب ساید بای ساید1/100/000
60اجرت تعویض فیلتر سایدهمراه باریست ساید بای ساید800/000
61اجرت ریست برد دیس پلی جهت تعویض فیلتر ساید در صورت عدم تعویض
فیلتر ساید بای ساید
850/000
62اجرت تعویض وبازوبست کابل برق اصلی ساید بای ساید850/000
63اجرت تعویض وبازوبست دوشاخ برق ساید بای ساید800/000
64اجرت تعویض وبازوبست وتبدیل دیجیتال به منوال بدون لوازم سایدبای
ساید
3/800/000
آموزشگاهفروشگاه تعرفهپذیرش