تعرفه تعمیر یخچال فریزر

ردیفشرح اجرت ها
مبلغ به ریال
1اجرت تعویض وبازوبست شیلنگ درین یا تخلیه آب یخچال فریزر750/000
2اجرت تعویض وبازوبست ترموستات هوایی داخل فریزر یخچال فریزر1/200/000
3اجرت تعویض وبازوبست داکت داخل یخچال فریزر850/000
4اجرت تعویض وبازوبست قالب یخساز داخل یخچال فریزر1/100/000
5اجرت تعویض وبازوبست شلف یا طبقه سیمی داخل یخچال فریزر هرکدام250/000
6اجرت تعویض وبازوبست کندانسورایستاده یخچال فریزر750/000
7اجرت تعویض وبازوبست کشویی جاکره ای وپنیری داخل یخچال فریزر 250/000
8اجرت تعویض وبازوبست جاریلی کشویی داخل یخچال فریزر هرکدام350/000
9اجرت تعویض وبازوبست درب کامل فریزر یخچال فریزر1/200/000
10اجرت تعویض وبازوبست نوارگسگت دور درب فریزر یخچال فریزر1/750/000
11اجرت تعویض وبازوبست درک درب قسمت پایینی درب یخچال فریزر950/000
12اجرت تعویض وبازوبست سردخانه وجاسازی لوله مویی فریزر1/200/000
13اجرت تعویض وبازوبست المنت کف اواپراتوریخچال فریزر950/000
14 اجرت تعویض وبازوبست لوالی باالی درب یخچال فریزر550/000
15اجرت تعویض وبازوبست لوالی وسط درب یخچال فریزر750/000
16اجرت تعویض وبازوبست لوالی پایینی درب یخچال فریزر850/000
17اجرت تعویض وبازوبست قاب پشت قسمت کمپرسور یخچال فریزر 650/000
18اجرت تعویض وبازوبست رله واورلدکمپرسور یخچال فریزر950/000
19اجرت تعویض وبازوبست شاسی وقاب زیرین وچرخ زیری یخچال فریزر1/400/000
20اجرت تعویض وبازوبست پایه وشاسی فن کندانسور یخچال فریزر1/100/000
21اجرت تعویض وبازوبست کندانسورزمینی یخچال فریزر1/200/000
22 اجرت تعویض وبازوبست پروانه فن یخچال فریزر 950/000
23جرت تعویض وبازوبست قاب کامل روی اواپراتور یخچال فریزر750/000
24اجرت تعویض وبازوبست اواپراتور یخچال فریزر 1/400/000
25جرت تعویض وبازوبست ترمودیسک یخچال فریزر1/000/000
26اجرت تعویض وبازوبست فن –بوش فن-پروانه فن-بست فن اواپراتور فریزر یخچال
فریزر
1/200/000
27اجرت تعویض وبازوبست کلید درب والمپ خاموش وروشن یخچال فریزر800/000
28اجرت تعویض وبازوبست پاترم المپ یخچال فریزر 950/000
29اجرت تعویض وبازوبست المنت دور اواپراتور یخچال فریزر1/500/000
30اجرت تعویض وبازوبست دیفراست تایمر وقاب دیفراست یخچال فریزر 1/100/000
31اجرت تعویض وبازوبست شارژگاز کامل بدون گاز مصرفی- شستشو مدار -درایر-
وکیوم یخچال فریزر تا20فوت
2/400/000
32به تعرفه باال 5/1کیلوگاز—2عددسیم نقره—یک قوطی تنکا –یکعدددرایر-به قیمت
روزمحاسبه میگردد
به قیمت روز
33اجرت تعویض وبازوبست کمپرسور یخچال فریزر900/000
34اجرت شاسی بندی جدید وجاسازی کمپرسور غیرازفابریک برای یخچال فریزر1/300/000 الی 1/800/000
35اجرت تعویض وبازوبست کاسه روی موتور یخچال فریزر700/000
36اجرت تعویض وبازوبست لوله مویی داخل بدنه یخچال فریزر1/200/000
37اجرت تعویض وبازوبست منبع آبسردکن داخل درب یخچال فریزر850/000
38اجرت تعویض وبازوبست منبع داخل بدنه آبسردکن داخل یخچال فریزر 1/100/000
39اجرت تعویض وبازوبست پدال آبسردکن روی درب یخچال فریزر950/000
40اجرت تعویض وبازوبست پانل تزئینی جلوی یخچال فریزر 400/000
41اجرت تعویض وبازوبست یخساز ورفع اشکال از آن قسمت یخچال فریزر 1/300/000
42اجرت تعویض وبازوبست قطعات ومتعلقات داخلی وپالستیکی یخچال فریزر 300/000 الی 900/000
43اجرت نصب وراه اندازی یخچال فریزر1/000/000
44اجرت تعویض وبازوبست درب ها جهت مل ونقل ونصب مجددآن یک درب ودو
درب یخچال فریزر
1/800/000
45اجرت تعویض وبازوبست ورفع اشکال از سیم کشی داخل یخچال فریزر1/100/000
46اجرت تعویض وبازوبست از برد اصلی در باالیا پایینی یخچال فریزر1/200/000
47اجرت تعویض وبازوبست برد دیس پلی روی درب یخچال فریزر1/600/000
48اجرت تعویض وبازوبست جوشکاری ونشت گیری آلومنیوم با مصالح مصرفی یخچال
فریزر هرجوشکاری
400/000
49اجرت نصب قفل روی درب یخچال فریزر 950/000
50اجرت تعویض وبازوبست سیم کابل اصلی ویا دوشاخ آن یخچال فریزر650/000
51اجرت تعویض وبازوبست دستگیره روی درب باال یاپایینی یخچال فریزر
هرکدام
500/000
52اجرت تعویض وبازوبست وسرویس وگردگیری ونظافت پشت کندانسور وکمپرسور
یخچال فریزر
950/000
53اجرت ضدعفونی وشستشو داخل کابین یخچال فریزر با محلول مخصوص
یخچال فریزر
850/000
54اجرت تعویض وبازوبست وجاسازی اواپراتور درکابین باالی فریزر بدون
شارژگاز یخچال فریزر
1/950/000
55اجرت نصب تریزون داخلی یخچال فریزر به همراه سوراخ کاری ولوله کشی یخچال
فریزر
1/100/000
56اجرت تعویض وبازو بست المنت صفحه تریزون به همراه سیم کشی یخچال فریزر950/000
57اجرت تعویض وبازو بست وتبدیل دیجیتال به منوی کامل بدون لوازم یخچال
فریزر
2/800/000
58اجرت تعویض وبازوبست سنسورداخلی اواپراتوریخچال فریزر هرکدام850/000
آموزشگاهفروشگاه تعرفهپذیرش