تعرفه تعمیر ماشین ظرفشویی

ردیفشرح اجرت ها
مبلغ به ریال
1اجرت تعویض وبازوبست محفظه پودر ماشین ظرفشویی 1/300/000
2اجرت تعویض وبازوبست لوالی درب ماشین ظرفشویی هرکدام1/100/000
3اجرت تعویض وبازوبست (دیوار سمت راست یا چپ ماشین ظرفشویی)هرکدام1/300/000
4اجرت تعویض وبازوبست بدنه قسمت جلو ماشین ظرفشویی1/600/000
5اجرت تعویض وبازوبست فن هوا ومحفظه هوا ماشین ظرفشویی1/550/000
6اجرت تعویض وبازوبست پروانه فن هوا ماشین ظرفشویی1/250/000
7اجرت تعویض وبازوبست پانل تزئینی ماشین ظرفشویی700/000
8اجرت تعویض وبازوبست پنجره هوا ماشین ظرفشویی900/000
9اجرت تعویض وبازوبست دکمه کلیدودکمه کنترل ماشین ظرفشویی هرکدام500/000
10اجرت تعویض وبازوبست صفحه نمایش یا دس پلی ماشین ظرفشویی1/400/000
11اجرت تعویض وبازوبست برد اصلی ماشین ظرفشویی1/600/000
12اجرت تعویض وبازوبست کنترل پانل جلو ماشین ظرفشویی1/500/000
13اجرت تعویض وبازوبست مجموعه قفل ایمنی درب ماشین ظرفشویی1/400/000
14اجرت تعویض وبازوبست الستیک پایه موتور ماشین ظرفشویی هرعدد400/000
15اجرت تعویض وبازوبست جت پمپ و الستیک زیر مخزن پمپ ماشین ظرفشویی1/800/000
16اجرت تعویض وبازوبست شیلنگ رابط نمک به محفظه پمپ ماشین ظرفشویی900/000
17اجرت تعویض وبازوبست لرزه گیر کف ماشین ظرفشویی900/000
18اجرت تعویض وبازوبست محافظ تقسیم آب –میکرو سوئیچ تقسیم آب وپمپ
تخلیه آب –موتور تایمر تقسیم آب ماشین ظرفشویی هرکدام جداگانه
1/100/000
19اجرت تعویض وبازوبست فیلتر کف کامل –فیلتر استوانه ای-فیلتر استوانه ی
درشت وریز ماشین ظرفشویی هرکدام جداگانه
700/000
20اجرت تعویض وبازوبست المنت ماشین ظرفشویی1/100/000
21اجرت تعویض وبازوبست ترموستات حرارتی ماشین ظرفشویی900/000
22اجرت تعویض وبازوبست میکروسوئیچ ماشین ظرفشویی900/000
23اجرت تعویض وبازوبست شیربرقی ورودی آب ماشین ظرفشویی900/000
24اجرت تعویض وبازوبست کابل برق اصلی ماشین ظرفشویی700/000
25اجرت تعویض وبازوبست خازن راه انداز ماشین ظرفشویی800/000
26اجرت تعویض وبازوبست سقف باالی ماشین ظرفشویی800/000
27اجرت تعویض وبازوبست وزنه تعادل ماشین ظرفشویی1/100/000
28اجرت تعویض وبازوبست -پایه –بوش یاپایه ماشین ظرفشویی هرعدد400/000
29اجرت تعویض وبازوبست قاب زیرکفه ماشین ظرفشویی1/800/000
30اجرت تعویض وبازوبست آبفشان پایینی وباالیی ماشین ظرفشویی هرکدام700/000
31اجرت تعویض وبازوبست پایه آبفشان باالیاپایین ماشین ظرفشویی700/000
32اجرت تعویض وبازوبست سبدکشویی ماشین ظرفشویی هرعدد600/000
33اجرت تعویض وبازوبست سبد قاشق وچنگال ماشین ظرفشویی300/000
34اجرت تعویض وبازوبست سبد قاشق وچنگال ماشین ظرفشویی1/800/000
35اجرت تعویض وبازوبست شیلنگ تخلیه ماشین ظرفشویی900/000
36اجرت تعویض وبازوبست محفظه شیلنگ تخلیه ماشین ظرفشویی700/000
37اجرت تعویض وبازوبست سبد کشویی پایین یاباالماشین ظرفشویی هرعدد400/000
38اجرت تعویض وبازوبست بست سبد پایین یاباال ماشین ظرفشویی هرعدد200/000
39اجرت تعویض وبازوبست سبد کشویی باال ماشین ظرفشویی
40 اجرت تعویض وبازوبست چرخ سبد ماشین ظرفشویی هرعدد200/000
41اجرت تعویض وبازوبست ریل کشویی سبد ماشین ظرفشویی هرعدد400/000
42اجرت تعویض وبازوبست شیلنگهای خرطومی ماشین ظرفشویی هرکدام600/000
43اجرت تعویض وبازوبست لگنچه ماشین ظرفشویی2/500/000
44 اجرت تعویض وبازوبست سری واترجت ماشین ظرفشویی2/100/000
45اجرت تعویض وبازوبست شیلنگ ورودی آب ماشین ظرفشویی1/100/000
46اجرت تعویض وبازوبست ترمیم سبدماشین ظرفشوییتوافقی
47اجرت تعویض وبازوبست تشخیص عیب ماشین ظرفشویی500/000
48اجرت تعویض وبازوبست فنر درب بازکن ماشین ظرفشویی هرعدد700/000
49اجرت تعویض وبازوبست سنسور فرمان ماشین ظرفشویی900/000
50اجرت تعویض وبازوبست محفظه نمک مخزن نمک ماشین ظرفشویی1/400/000
51اجرت تعویض وبازوبست واشر درب نمک-درب مخزن-سنسور نمک ماشین
ظرفشویی هرکدام
400/000
52اجرت تعویض وبازوبست شیر برقی آب ماشین ظرفشویی900/000
53اجرت تعویض وبازو بست مخزن تخلیه هوا-مهره دریچه هوا-واشر دریچه هوا -
شیلنگ رابط مخزن هوا ماشین ظرفشویی هرکدام
800/000
54اجرت تعویض وبازوبست ترمز لتک جلو سمت چپ وراست وجلو ماشین
ظرفشویی
600/000
55اجرت تعویض وبازوبست میکروسوئیچ درب ماشین ظرفشویی700/000
56اجرت تعویض وبازوبست پایه کفی ماشین ظرفشویی700/000
57اجرت تعویض وبازوبست هدایت کننده آب ماشین ظرفشویی800/000
آموزشگاهفروشگاه تعرفهپذیرش